de plannen | slakkenhuis | de organisatie | links | home | gastenboek

 

Evaluatie en Verantwoording
Organisatie
IK WOON IN TANTHOF is een complex project gericht op communicatie en samenwerking. Er is gekozen voor een ‘organische’ aanpak. Essentieel voor de methode is dat kunstenaars in een team werken, betrokken zijn bij het gebied en de problematiek. Een lange, goede voorbereiding is essentieel en zorgt voor rust en overzicht tijdens het project.

De structuur van het project was zodanig van opzet dat projectcoördinatoren Nathalie van der Hak en Marlene Vreeke, en artistiek leider Tonny van Sommeren fungeerden als centrale organisatie waarbij zij open stonden voor ideeën en suggesties van een ieder, maar tegelijkertijd het centrale concept bewaakten.
De onderdelen van het project werden uitgevoerd door vele verschillende partijen (organisaties, instellingen en individuele kunstenaars), zowel voor wat betreft de organisatorische als de artistieke facetten van het project. Zodoende ontstond er een netwerkstructuur waarin alle participanten gebruik konden maken van elkaars expertise, waarbij de centrale organisatie de communicatie structureerde. Gedurende dit proces nam het project langzaam vorm aan en werden er steeds meer mensen bij betrokken.
Het is de 'kunst' de openbare ruimte veiliger en aantrekkelijker te maken en dat moeten we met zijn allen doen.

Communicatie
De communicatie is van groot belang bij zo’n project. In aanvang was niet geheel helder hoe de communicatielijnen liepen, gaandeweg werd er meer bekendheid aan het project gegeven middels huis-aan-huis-verspreiding van folders, artikelen in de wijkkrant en flyers bij winkeliers en centrale lokale punten. Ook mond tot mond reclame werkte goed, met name bij de jongeren.
Een tijdelijk project als IKWOONINTANTHOF doorkruist alle gangbare overlegstructuren en haakt aan bij zoveel mogelijk netwerken. Vanwege de laagdrempelige en onorthodoxe manier van communiceren, een beetje zoals op een dorpsplein, iedereen die voorbij komt kon meepraten, werd het Slakkenhuis zowel een fysieke als virtuele ontmoetingsplek. Door met verschillende 'clubs' samen activiteiten te organiseren werd de samenhang van de verschillende netwerken in de wijk op een natuurlijke manier verstevigd.
Een struikelblok voor de organisatie was de geografische tweedeling van de wijk Tanthof. Een goed, intensief contact en communicatie werd enigszins bemoeilijkt doordat we fysiek neergestreken waren in één deel van de wijk.

Toekomst
IK WOON IN TANTHOF wil ook op de langere termijn perspectief bieden.
Het project wordt daarmee een factor in het (mede)ontwerpen van een schone, aantrekkelijke en veilige openbare ruimte.
Tijdens het project is contact gezocht met bewonerscommissies, actieve bewoners in de wijk. Maandelijks was er een vergadering van het Belangenplatform Tanthof waar IKWOONINTANTHOF bij aanwezig was, melding deed van de deelprojecten, advies vroeg en advies gaf.
Vanaf het voorjaar werden er door het BWD(Breed Welzijn Delft) brainstormavonden opgezet voor bewoners en bewonerscommissies die aan de slag wilden met de jongerenproblematiek binnen de wijk, en een nieuwe impuls wilden geven aan een verbeterde sociale samenhang en samenwerking tussen verschillende partijen binnen de wijk. Het IKWOONINTANTHOF team was bij alle brainstorms aanwezig, en werd vaak als voorbeeld aangehaald van hoe zoiets op een positieve manier opgezet kan worden.

Het laatste woord is nog niet gezegd op de brainstormavonden, in het najaar wordt verder gegaan met het onderling contacten leggen en plannen maken. De bewoners die tijdens de brainstormavonden aanwezig waren hebben unaniem besloten om de naam IKWOONINTANTHOF als naam voor hun verdere activiteiten en op te richten bewonerswerkgroep over te nemen.

 

Voor meer informatie over Ik Woon In Tanthof kunt u contact opnemen met :
Stichting WE are CONCERNed, Tonny van Sommeren, telefoon 06-48 27 39 61 of Nathalie van de Hak, telefoon 06-24 26 96 81, e-mail : info@ikwoonintanthof.nl
Deelprojecten
1. Soepavond Slakkenhuis
2. Sint Foto-Shoot
3. Nachtelijke Bollenguerilla

4.a Kerstrozen en Kerstverhaal

4.b Kerstenquete
5. Schetsopdracht Bikoplein en Dashof

6.a Tasjesworkshop Volwassenen

6.b Opgepimpte Tasjes in Bibliotheek
7.a Tasjes op Scholen
7.b 2 km Waslijn door de Straten
8.a Klikproject
8.b Klikproject in Bibliotheek
9. Mijn Tanthof in Kaart
10. Blokkenkinderen
11. Paaseieren en Paasstukjes
12. Parasols Oppimpen
13. Tentoonstelling Parasols en Parade
14. Uitstuif Slakkenhuis
Evaluatie en Verantwoording